Pravidlá súťaže

 1. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá.
 2. Každé družstvo loví na dva prúty, každý pretekár na jeden.
 3. Povolený spôsob lovu, lov z člna jednou udicou, s jedným nadväzcom a háčikom.
 4. Počas preteku môže mať súťažný tím vo vode maximálne 2 nadväzce s nástrahou.
 5. Ako návnady a nástrahy je možné používať všetky zákonom povolené nástrahy a návnady.
 6. Zákaz chytať na živú rybu, revír s režimom „chyť a pusť“
 7. Ako zdroj pohonu člna sa môže používať elektromotor alebo spaľovací motor. Pri prekročení 5hp u spaľovacieho motora musí mať držiteľ povolenie na prevádzku takého motora a to povolenie vodcu malého plavidla.
 8. Ryby sa musia podoberať s podberákom,alebo vyberať rukami, zákaz používať háky a rôzne veci, čo by rybu poranili. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na odháčkovací matrac /od háčkovací matrac je povinnou výbavou člna/. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Do príchodu rozhodcu a do zmerania ulovenej ryby musí byť ryba držaná vo vode.
 9. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom a družstvo musí vztýčiť (zdvihnúť červenú vlajku, v noci zapnúť červené svetlo), aby dané družstvo bolo v čo najkratšom čase lokalizované. Pri meraní rozhodcom má pravo byť prítomný člen z vedľajšieho družstva, ktorý podpisom potvrdí správnosť merania. Pri meraní sa zdokumentuje dĺžka ryby a urobí sa foto.
 10. Rezervácia -Na vodnej nádrží Zemplínska Šírava sa nachádza aj rezervácia, kde je zákaz lovu rýb. Táto rezervácia bude ohraničená bójami a každý zo súťažiacich dostane aj mapku nádrže s vyznačenou rezerváciou.
  Porušenie pravidiel a chytanie v rezervácii sa  berie ako hrubé porušenie pravidiel a celý tím bude vylúčený zo súťaže bez možnosti vrátenia štartovného.10.Ryby budú merane priebežne počas celých pretekov. Rozhodca rybu zmeria, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po zmeraní musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody.
 11. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 12. Započítané budú ryby: sumec min. dĺžka 80 cm.
 13. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a člna. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet dĺžky všetkých ulovených rýb v čase pretekov.
  Pri rovnosti cm rozhoduje:
  -väčší počet ulovených rýb
  -najdlhšia ulovená ryba
 14. V prípade zlých poveternostných podmienok, hlavný rozhodca vyhlási režim “Čierna vlajka”, ktorá platí pre všetky lode. O tejto skutočnosti budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom  rozhodcov. Počas trvania režimu “Čierna vlajka” sa súťažiacim zakazuje používať čln na vodnej hladine.
 15. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine, je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.
 16. Vstup iných osôb na čln súťažiacich je zakázaný.
 17. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného
 18. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo a sú zodpovední sami za seba.
 19. Organizátor neručí za majetok súťažiacich!
 20. Čln musí mať pevnú podlahu, dĺžku minimálne 2,70m ! a musí byť určený minimálne pre dve osoby. Minimálny rozostup medzi člnmi je 50m.
 21. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 22. Možnosť odhlásenia družstva zo súťaže s nárokom na vrátenie štartovného je možné 30 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne stráca prihlásené družstvo nárok na vrátenie štartovného. Zmena člena družstva je možná 15 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny organizátor neberie do úvahy, čiže zmena nie je možná.
 23. Každý člen družstva musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka a povolenia na rybolov, (možnosť zakúpenia hosťovacej povolenky) s ktorým je možné chytať na Zemplínskej šírave a musí dodržiavať platné predpisy pre lov na tejto vodnej nádrži. Kontrola oprávnenia bude vykonaná ešte pred začiatkom pretekov vedúcim rybárskej stráže p.Tegi Milan.
 24. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!

 

Povinná výbava pre pretekára je:

 • červená vlajka. Min rozmer: 40×70 cm
 • čelovka s červeným svetlom
 • carp sak
 • podberák
 • 2x od háčkovací matrac
 • 2xzáchranná vesta s píšťalkou a odrazkou na chrbte
 • pri zotmení a zdržiavaní sa na vodnej hladine musí mať družstvo osvetlenú loď.

Táto výbava bude kontrolovaná rozhodcami pred začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie tímu do súťaže. Pri kontrole bude vystavený protokol o kontrole vo dvoch vyhotoveniach. Jeden pre tím a jeden pre sektorového rozhodcu, potvrdený podpismi oboch strán.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípade nepriaznivého počasia, súťažné tímy budú upozornené minimálne tri dni pred začiatkom preteku. Všetky informácie môžete nájsť na stránke www.sumcovyextrem.sk 

Dňa: 1.10.2020 – Peter Gere – organizátor súťaže